12 10 2013

En Güzel Ayrılık Şiirleri

Ayrılık   Sessiz köşelerin arkadaşı ayrılık Karanlık gecelerin sırdaşı ayrılık Umutsuz kişilerin yoldaşı ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Anlamsız cümlelerin öznesi ayrılık Zamansız bitişlerin gözdesi ayrılık Oransız sevmelerin yüzdesi ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Zamansız ölüm kadar yakındır ayrılık Hücum sözüyle kalbe akındır ayrılık Kaşındıkça kanayan acındır ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Doğduğun gün yazılan kaderdir ayrılık Nöbetini bekleyen askerdir ayrılık En beterinden bile beterdir ayrılık Ayrılmaz ayrılık, sadıktır sevdiğine   Muhterem Aslan   Ayrılık Ayrılık   Kaderin prangası değil mi ayrılık, Gözünde ki o yaşlar zaten ayrılık, Baharını kışa çevirir ayrılık ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık.     Gözlerinin dalıp gitmesidir ayrılık, Yârin, selamı salıp gitmesi ayrılık, Sıradağlarla yollar değilmi ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık.   Bacadan tüten, değilmidir ayrılık, Gözünde tüten, değilmidir ayrılık, Eriyip biten biten değil mi ayrılık, Kaderin prangası değil mi ayrılık....   Yusuf Önder Bahçeci   Ayrılık iki sevgiliye   Ayrılık afet gönüllere Ayrılık hasret gözlere Ayrılık uzak diyarların nağmesi Ayrılık sevgililere bir ceza Ayrılık başa düşen ateş Ayrılık bir fırtına limanda Ayrılık çıkmaz sokaklar Ayrılık ağlayan bir iç dünya Ayrılık erezyon iki sevgiliye Ayrılık muhabbete felaket Ayrılık bir kılıç duygulara Ayrılık bekleyiş iki sevgiliye Ayrılık dinmeyen yara iki sevgiliye     Durdu mehmet güneş   AYRILIK   Özlemi derinlemesine yaşamaktır ayrılık Hüzünlerin kesiştiği uzak noktadı... Devamı

09 08 2013

İslamın emrettiği güzel huylar 16 tane

1-- Allah’ı sevmek, O’nun emirlerine uymak ve ona şükretmek: Bizleri yoktan var eden bizlere sayılmayacak kadar nimetler ve imkanlar sunan yüce Yaratıcıyı elbette sevmeli ve emirlerine uymalıyız.O’na şükretmeliyiz. 2--Allah’tan Özür Ve Bağışlanma Dilemek (Tövbe): Her insan bazı hatalar ve günahlar işleyebilir. Ancak önemli olan bu günahların farkına vararak onları bir daha işlememeye karar vererek Allah’tan affedilmeyi istemektir. Günahlarından dolayı tövbe edenleri de Yüce Allah affedeceğini bildirmiştir. 3-- Allah’ı Yardıma Çağırmak (Dua) : Dünyada insanların gücünü aşan işlerde sığınılacak tek yer Allah’tır. İnsan sadece sıkıntı zamanlarında değil her zaman Allah’a dua etmelidir. Kur’an-ı Kerim’deki en güzel dualardan biride Rabbena ve Rabbenağfiirli dualarıdır.Rabbena duasında “Ey rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru”. Rabbeneğfirli duasında ise “Ey rabbimiz beni annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde koru, mağfiret et” 4-- Genel olarak iyilik ve doğruluk: İslam dini genel olarak iyi ve doğru olan her fiilin insanlar tarafından işlenmesini istemiştir. 5-- İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak: İnsanlar iyi işlerde birbirleriyle yardımlaşmak tek başlarına karşı koyamadıkları kötülüklere karşıda birlik olmalıdırlar. Bu konuda K. Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alı korlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Rasulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir.hikmet sahibidir”. (9/71) 6-- Başkalarına Maddi Yardımda Bulu... Devamı

09 08 2013

Dua İle İlgili Hadis-i Şerifler

Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi."  "Allahım, beni sana fakir olmakla zengin kil ve senden müstagni olmakla fakirleştirme ya Rabbi."  "Kul, kötü bir istekte bulunmadığı, isteği aile bağını koparmaya yönelik olmadığı ve acele olmadığı sürece duası kabul olur."  Allah dostlarını araya koyarak dua edin, onlara karşı tevazu ve sevgi gösterin ki, onlarda sizin için dua etsinler.  Allah'a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek süretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.  "Dua ederken ümidi kesmeden sürekli istemek.Kim ısrarlı olarak kapıyı çalarsa içeri girer."  Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır. Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" demesin. Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.  Sizden biri dua edince "Ya Rabb! Dilersen beni affet! Ya Rabb dilersen bana rahmet et!" demesin. Bilâkis, ısrarla istesin, zira Allah Teâlâ Hazretleri'ni kimse zorlayamaz.  Üç dua rededilmez: mMazlumun duası, müsâfirin duası, babanın evladına duası.... Devamı

09 08 2013

Namazın insana kazandırdıkları nelerdir? Niçin namaz kılarız? Pe

Namaz ve dua; İnsanın kendini bulmak ve kendini yetiştirmek için, bütün iyi-lik ve güzelliklerin kaynağı, yaratıcı Allah ile kısa bir sohbet, irtibat ve ondan sürekli feyiz isteme progra-mıdır. Namaz, dertli, yoğun ve bezgin kalplerin sakinleşti-ri-cisi, teselli vericisi, iç huzur ve ruh aydınlığının esası-dır. Tüm kötülük ve çirkinlikleri reddetmek tüm gü-zellik ve iyilikleri elde etmek için, hile ve riyadan uzak samimi bir halde antlaşma, harekete geçme sebebi, hazırlık ve iradedir. Neden namaz farzların en önemlisi ve üstünü ola-rak bilindi? Neden namaz dinin temeli ve esası olarak kabul edildi? Neden namaz olmaksızın hiç bir amel ka-bul edilmez? Acaba namazda ne gibi bir olağanüs-tülük gizlidir? Namazı çeşitli yönleri ve boyutlarıyla araştırabilir ve değerlendirebiliriz. Başlangıçta İslami dünya görü-şünde temel olarak kabul edilen insanın yaratılış hede-fine kısaca işaret etmek gerekir. İnsanın yaratılmış olduğuna ve bu yaratılışın kud-retli-hikmetli bir güç tarafından gerçekleştiğine inan-mak, onun yaratılmasında bir hedefin olduğu mana-sını ortaya koyar. İşte bu hedefi, nihai noktaya ulaş-mak için belli bir yolu kat ederek gösterilen çaba diye kabul edebiliriz. Yani yolu dikkatli bir plan ve be-lirli vesilelerle kat etmekle ve sonuçta nihai noktaya ulaşmak gerekir. Böylece o he-defe götüren yolu mutlaka tanımalı ve hedefi daima göz önünde tutmalı ki vaat edilen sonuca ulaşılsın. Bu yolda adım atan birisi kesinlikle müstakim ha-re-ket etmeli, daima hedefi göz önünde bulundurmalı, sap-malar ve yersiz hareketler onu meşgul etmemeli, ha-reketin devamlılığı ve doğru yönelişin korunması için tayin edilmiş olan yol gösterici reh-berin Peygamber’in ... Devamı

09 08 2013

6. Sınıf Niçin İbadet Ediyoruz Performans Ödevi indir

İbadet, Yüce Rabbimiz olan Allah(cc) 'ın, vermiş olduğu nimetlere karşı kulluk vazifelerimizi kapsayan genel bir fıkıh terimidir. Yerde ve gökte bulunan herşey Allah'ı tesbih ederler, onu zikrederler, her bir mahlukun ve eşyanın zikri farklı olabilir. Sonuçta istikamet tevhid'dir. Bir ve tek olan Allah'a şükretmek, emir ve yasaklarına uymaktır. De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.[En'am,162] Neden yapılan ibadetler, alemlerin rabbi için ? sorusuna, bütün nimetleri veren, bizi yaratan ve tek hükümdar olan Rabbimizin aklımıza gelmesi güzel bir cevap olur. İbadet, Allah için yapılırsa faydalı olur. Aksi halde, kişinin kendi zararına olur. Nitekim, riya olan işte hayır yoktur. (Birileri görsün, bilsin diye, gösteriş amacıyla yapılan ibadetler riya kapsamındadır)   Niçin İbadet Ediyoruz ? Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. [Zariyat,56] İbadet kulluktur. Mademki yaratılış amacımız Allah'ı bir ve tek bilip, ona kulluk etmektir, o zaman ne duruyoruz ? "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibâdet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O'na döndürüleceksiniz."[Yasin,22] Rabbimiz, bizi yarattı, bize sayamayacağımız kadar nimet verdi, bizleri yanlız bırakmadı, en hayırlı mahluk olan insan olarak yarattı ve bizlere müslümanlığı nasip etti. Bizi o kadar sevdi ki, imtahan üstüne imtahan verdi, kendisine güvenenleri  ve rızası için yapılan hiçbir ameli karşılıksız bırakmadı. Bizden kul olmamızı, kulluk etmemizi isteyen, sadece ondan korkmamızı, ona yönelmemizi, istedi. Tanınmak istedi, zikredilmek istedi, sevmek ve sevilmek istedi. O, ol dedi ve her istediği oldu. Artık imtahan dönemine vardık. Ya... Devamı

30 12 2012

İslam Öncesi Türklerde Ordu ödevi

  Türklerde ordu, devletin bağımsızlığının ve gücünün simgesidir. Bu yüzden ordu teşkilatına büyük önem verilmiştir.    1- Paralı askerlik yok. ( Ordu millet anlayışı )  2- Askerlik bir meslek değildir. ( Ordu millet anlayışı) 3- Her fert her an savaşsa hazır asker konumundadır. ( Ordu millet anlayışı ) 4- Ordunun tamamı atlı birliklerden oluşur. ( Ordu millet anlayışı ). 5- İlk düzenli ordu Mete Han tarafından onluk sisteme dayalı olarak kurulmuştur. Onlu sistem vardır. En küçük on, en büyük onbin kişilik birlikler vardır. Onbin kişilik birimlere tümen denir. Ordu 24 tümenden oluşur. Mete Han’ın başa geçtiği M.Ö.209 yılı Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. 6- Türkler değişik medeniyetleri en çok askeri yönden etkilemişlerdir. 7- Düşman ve araziye göre taktik vardır. Keşif, yıpratma, ani baskın ve Turan Taktiği ( hilal, sahte ricad, kurt oyunu ) savaş taktikleridir. 8- Türkler genellikle hafif silahlar; ok, yay, kılıç, kalkan, kargı, mızrak, süngü ve hançer kullanılmıştır. 9- Çin, Moğol, Bizans orduları Türkleri örnek almışlardır. 10- Boy beyi, han, şad, tigin gibi yöneticiler savaşa hazır bir komutandır  11- Ordunun temeli süvarilere dayanır. 12- Bugünkü flama ve sancak yerine tuğlar kullanılmıştır.... Devamı

30 12 2012

mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili flash sunum ödevi

mitoz ve mayozla ilgili flash sunum http://www.mytempdir.com/1110851 Devamı

30 12 2012

Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Ders Notları

  İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli kültür bitkileri yetiştirmesi ve onlardan ürün elde etmesine tarım denir. Türkiye’de Tarımı ETKİLEYEN FAKTÖRLER İklim, Yerşekilleri, Toprak Bakımı, Sulama, Tohum Islahı, Gübreleme, Makineleşme, İlaçlama, Pazarlama, Tarımı Destekleyen Kuruluşlar İklim: Tarımsal üretim büyük ölçüde yağışlara bağlıdır. Türkiye’de yağışın yıl içindeki dağılışı düzensizdir.Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler hariç bütün bölgelerimizde yazlar kurak geçer. Kışların ılık geçtiği kıyı kesimlerinde don olayları çok enderdir. Sıcaklığın çok düşük değerlere indiği iç ve doğu bölgelerde don olayları uzun sürer. Buna bağlı olarak tarımsal ürün çeşitliliği ve tarım yapabilme süresi kıyıdan iç kesimlere, batıdan doğuya doğru azalır. Kışların ılıman geçtiği bölgelerde sebze,meyve ve sanayi ürünleri üretimi yaygınken, iç bölgelerde soğuk iklim şartlarına dayanıklı tahıl,üzüm,elma vb. ürünlerin üretimi yaygındır. Yer şekilleri: Türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, ekonomik faaliyetleri genellikle olumsuz etkilenmiştir. Yükselti tarımsal faaliyetlerin sınırlanıp, hayvancılık faaliyetlerinin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. Bu durum makine kullanımı da zorlaştırmıştır. Toprak Bakımı: Tarım topraklarında devamlı üretim yapılabilmesi, toprağın mineralce zengin olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üzerinde tarım faaliyeti yapılan toprağın, çeşitli şekillerde bakımının yapılması gereklidir. Toprak analizi ile topraktaki mineral maddeler belirlenir. B&ou... Devamı

06 11 2012

Öğrencilere Ödev Arşivi

  Coğrafya Din Kültürü Fen ve Teknoloji İngilizce İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Matematik Mesleki Arapça Sosyal Bilgiler Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı http://www.ogretimhane.com... Devamı

18 10 2012

Eğitsel Oyunlar Kurallı Oyunlar Halkada Oyunlar

  1-      Çiftçi Çukura Daldı ( şarkılı oyun ) Çocuklar elele tutuşup bir halka oluştururlar. İçlerinden biri "çiftçi" olarak seçilir. Çiftçi halkanın ortasında durur. Çocuklar bir yandan, aşağıda gösterilen sözlerle oyunun şarkısını söylerler, bir yandan da sağa yada sola doğru yan yan yürüyerek dönmeye çalışırlar.         Oyun sırasında "çiftçi hanımını aldı." sözleri söylenirken çiftçi olan çocuk halka içinden bir çocuğu seçer, yanına alır. Sözlerin öteki dizelere göre, hanım çocuğunu, çocuk dadısını, dadı köpeğini, köpek kedisini, kedi sıçanını, sıçan da peynirini seçer. Bunlar, ilk halkanın içinde ikinci bir halka oluştururlar. Peynir seçilince çocuklar ellerini çırparak şarkının "peynir ortada kaldı" dizesini söylerler ve oyun böylece biter. Oyunun yinelenmesinde "peynir" bu kez "çiftçi" yapılarak ödüllendirilir.   Çiftçi çukura daldı                            Haydi peri kızı Çiftçi çukura daldı   Çiftçi hanımını aldı                          Haydi peri kızı Çiftçi hanımını aldı   Hanım çocuğunu aldı                       Haydi peri kızı Hanım çocuğu... Devamı

07 10 2012

Öğrenci sözlüğü

Öğrencilerin kendi aralarında konuştukları farklı bir dil var, ve bunların sözcüklerin genellikle hepimizin bildiği ama anlamlarının sadece öğrenciler tarafından bilindiğini biliyormusunuz?  öğrenci sözlüğüne göz atmakta yarar var…  Atmak : Ders anlatmak Asmak : Sözlü günü yapılan gezi Cesur : Kopya çeken kimse Çöp Kutusu : Basket potası Dalga Geçme : Ders dinleme Disiplin : Öğretmenin kozu Esnemek : Ders esnasında ortaya çıkan bulaşıcı hastalık Felç : Karnenin alınmasıyla baş gösteren hastalık Gardiyan : Nöbetçi öğretmen Hastalık : Mazeret Hayır Sever : Kopya veren Okul : Hapishane İnekleme : Çok ders çalışma Karne : Loto Kuponu Şaşkın : Yeni öğrenci Tebeşir : Cephane Komedi : Yazılıların açıklanması Veli : Ara karneden bile haberi olmayan gariban Çıkış Zili : Can kurtaran Sözlü : Ecel teri,mizan terazisi Not Defteri : Loto kağıdı Öğrenci : Hilkat garibesi,zavallı Öğretmen : Ahiret sualcisi Sınıf : Muhabbethane Ödev : Angarya Sınıf Geçmek : Tahayyül Sınıfta Kalmak : Küme düşmek Teneffüs : Kudurma saati Giriş Zili : Cenaze marşı Masal : Anlatılan ders Enflasyon : Notların öğretmen tarafından düşürülmesi Devalüasyon : Öğretmenlerin kolay sorarak başarı oranını yükseltmeleri Vaka-ı Vakvak : İyi bekleyip düşük alan öğrencilerin sözleri İstenmeyen Gün : Pazartesi İstenen Gün : Cuma En İyi Haber : Hoca Yok, ders boş, vallaha… http://www.mailce.com/     ... Devamı

30 09 2012

Çift maaşlı öğretmen karikatürü

Çift maaşlı öğretmen karikatürü |  görsel 1

Çift maaşlı öğretmen karikatürü Devamı

08 04 2012

Sülfürik Asit ( Zaç Yağı) Nedir dönem ödevi

SÜLFÜRİK ASİT( ZAÇ YAĞI) HAKKINDA BİLGİ   .........DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... Devamı

04 09 2009

Çoklu Zeka Kuramı (Zeka Türleri)

...............DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ........ Devamı

03 09 2009

Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ..................... Dersin işlenişi   : Sınıf yönetimi dersin işlenişi ile yakından  ilişkilidir . Bir ders iyi ve etkili yöntemlerle işlenebilirse sınıfta iyi bir şekilde yönetilebilir . Etkili ve doğru ders işleyiş yöntemlerinin kullanılması  ile sınıfın yönetilmesi de kolaylaşır . Aksı halde sınıfın yönetilmesi zorlaşabilir . Devamı