11 11 2009

SINIF KURALLARININ YERİ VE ÖNEMİ

SINIF  KURALLARININ YERİ VE ÖNEMİ               

 

            Toplu yaşamın yolu düzenden, düzeni oluşturmanın yolu ise davranışları kurala bağlamaktan  geçer. Sınıf kuralları, öğrenci davranışlarına yön vermek amacıyla önceden belirlenmiş ilkelerden oluşur. Sınıfın kendine özgü karmaşık yapısı ve ilişki biçimi kural koymayı ve uygulamayı gerekli kılmaktadır. Öğrencileri istenmeyen davranışlardan uzak tutmada öğretmenin en büyük destekçisi sınıf kurallarıdır.

            Sınıf kuralları, gerek öğretmenin gerekse öğrencinin haklarını karşılıklı koruduğu için iki yönlü bir yarar sağlar. Sınıf kuralları, öğretmeni defalarca yeni ve yeniden karar alma sıkıntısından kurtarır, tarafsız davranmayı sağlar, yetkiyi meşrulaştırır, emir, istek ve beklentilerin benimsenmesini sağlar, ödül ve cezayı kişisellikten kurtararak kabul edilmesini sağlar ve değerlendirmede standartları oluşturur. Buna karşın kuralların amacı , ölçüsü ve uygulama biçimi iyi belirlenmediği zaman yarar yerine zarar verir. Sınıf kurallarının olumsuz yönlerini azaltıp, olumlu yönlerini güçlendirebilmek için üzerinde çok yönlü düşünerek, öğrencilerle birlikte alınmalı ve sayıca az olmalıdır. Az sayıdaki kural daha önemli görülür ve kolay hatırlanır. Kurallar işlevini yitirip yararlı olmaktan çıktığında değiştirilmelidir. Kurallar amaca yönelik olmalı, keyfilik içermemeli, istenen davranışları çağrıştırmalı, sınıf ortamının güvenliğini sağlamalı, istenen davranışların standartlarını göstermeli ve okulun eğitim siyasasına uygun olmalıdır. Kurallar okulun ilk günlerinde alınıp, derhal uygulamaya konulursa , öğrencilerin kabul edilemez davranışlar öğrenip alışkanlık haline getirmeleri önlenmiş olunur.

            Sınıf kuralları okulun ilk günlerinde programın bir parçası olarak ele alınmalı, özellikle alt sınıflarda bir yazılı belge haline getirilmeli, öğrencilere öğretilmeli, öğrencilerden alınan geri bildirimlerle değerlendirilip son biçimi verilmelidir. Öğretmen, sınıf kurallarının denetimini tek başına değil öğrencilerle birlikte yaparak bu yolla onlarda özdenetim bilinci oluşmasına yardımcı olmalıdır. Özdenetim bilinci kazanmış öğrenciler, istenmeyen davranışlardan uzak durmaya özen gösterir. Özdenetim bilinci gelişmiş sınıflarda öğretmen enerjisini, zamanını ve düşüncesini daha çok öğretim tekniklerine harcar.

 

                        SINIF  KURALLARININ  BELİRLENMESİ     

 

            Çoğu okulda uygulanacak kuralları öğretmenler belirlemektedir. Ama iyi bir eğitimin sağlanabilmesi için kural koyma, kuralları belirleme aşamasında öğrencilerinde görüşü alınmak zorundadır. Kuralları hep beraber belirlerken öğretmenlerin unutmaması gereken, dikkate alması gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan belli başlı olanları şunlardır:

 

 1. Kuralları belirlerken öğrencilerin görüşleri alınmalıdır.
 2. Kurallara uyulmaması durumunda ortaya çıkacak sonuç kesin olarak belirtilmedir.
 3. Öğretmen alınacak kuralları korkutmak, sindirmek için değil; iyileştirmek, güveni kazanmak, yardım etmek için aldığının bilincinde olmalıdır.
 4. Her öğrencinin karakter ve kişiliğini dikkate almalıdır.
 5. Yasaklamaktan çok teşvik etmeli, özendirmelidir.
 6. Kuralları alırken objektif, tarafsız ve asil olmalıdır.
 7. İşbirlikçi olmalıdır.    

 

            KURALLARIN OLUŞUMUNA ÖĞRENCİYİ KATMA

 

            Öğretmenlerin bir çoğu sınıf kurallarının geliştirilmesinde bütün sınıfı tartışmaya katmaktadır. Bu tartışmada öğretmen ve öğrenciler olası sınıf kurallarını önermekte, öğretmen bu kuralları kaydederek bir kağıda veya tahtaya yazmaktadır. Bütün öneriler yapıldıktan sonra öğretmen ve öğrenciler bu kuralları gruplara ayırmaktadırlar. Benzer fikirler birleştirilmekte veya elenmektedir. Üzerinde fikir birliği sağlanan maddeler sınıf kuralları olarak kabul edilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise bazı öğretmenler, öğrencilere belli işlemleri ve kuralları seçme izni vermektedirler. Başka bir yol bir kuralın oluşumunda öğrencileri karar verme sürecine katmaktır. Bu bazen her sınıf düzeyinde öğrenci temsilcilerini katmak suretiyle olmaktadır.

 

            Bazı sınıf kuralları şöyle sıralanabilir :

 

 1. Nazik ve yardımsever olmak
 2. Diğer insanların eşyalarına saygı göstermek
 3. Diğer insanlar konuşurken sessizce dinlemek
 4. Okulun bütün kurallarına uymak

 

Son madde  genel kurallar olarak adlandırılmaktadır. Genel kurallara da birkaç örnek verelim:

 

·              (Üniversite için)  Kız öğrenciler için türban takılmaması yönünde bir karar alınmışsa kız öğrenciler kayıtsız şartsız bu kurala uymak zorundadırlar.

·              (Lise için) Öğrenci okulun kapalı alanları içerisinde sigara içemez.

·              (Lise için) Öğrenciler okula giriş saatinden 15 dakika öncesinde sıra olmak için okul bahçesinde toplanacaktır.

·              (Lise için) Koridorlarda koşulmaması gerekir.

·              Ve tüm eğitim programlarında ,bazıları hariç, okula belli bir süre devam etmeme özgürlüğü verilmiştir.

3106
0
0
Yorum Yaz